چرا لوازم برقی ماشین مرتب میسوزه مثل لامپ، درجه آب شیشه شور، کلید بالا

ماشین من مدل ۲۰۰۹ هست و قطعات برقی زیاد به مشکل میخوره.

مثل لامپ داخل اتاق

لامپ جلو و عقب

درجه آب شیشه شور

پمپ بنزین

و ...

سوییچ هم برخی مواقع استارت نمیزنه در حالی که چراغش روشنه و شناسایی شده

Translation Persian - English

Why do the electrical appliances of the car burn regularly, such as the lamp, the water level of the salt glass, the high key

My car is a 2009 model and there are many problems with the electrical parts.

Like the lamp in the room

Front and rear lamps

Salt glass water level

gas station

And ...

Sometimes the switch does not start even though the light is on and detected

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0

1 comentario:

@mohammadre98811 there are words and meanings that seem to get lost in translation. It appears as if you are having problem thei the dashboard indicators as well as the rear lights etc. I might help if you can describe the issues a bit better or even post pictures of the lights that do not work properly. That way we can try and help you with this.

Translation

@mohammadre98811 کلمات و معنی هایی هستند که انگار در ترجمه گم می شوند. به نظر می رسد که شما با نشانگرهای داشبورد و همچنین چراغ های عقب و غیره مشکل دارید. اگر بتوانید مسائل را کمی بهتر توضیح دهید یا حتی تصاویری از چراغ هایی که به درستی کار نمی کنند ارسال کنید، می توانم کمک کنم. از این طریق می توانیم تلاش کنیم و در این زمینه به شما کمک کنیم.

Agregar imágenes a una pregunta existente

- de

Agregar un comentario