Can I use EB-BG930ABE battery on a S7 Edge?

I only have an EB-BG930ABE battery on stock (for S7) and I only need to recover the data from a S7 Edge. Will it work?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario