Canon ixus 160 Lens issue

So I recently found a Canon ixus 160 (it's not from a store if anything) and the Lens are stuck! What should I do?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario