Forgot my Lockscreen pin code. How can I bypass without another device

How do I bypass the screen lock for my administrator account without having a USB or another device?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario