Why my power button not functioning

My power button not functioning

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0

1 comentario:

Dirty button, broken "spring"... Not enough info to give a clear answer. How does the button feel when you press it? Is there resistance?

- de

Agregar un comentario