How to replace cracked screen?

Accidentally stepped on the Leapfrog and cracked the screen. How to replace it or who can do it?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario