How to repair start button?

Start button on my psp e1000 dont work.How to repair or to replace all the buttons?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario