oven flame not consistant

the flame on the left side oven doesn't flame as high as the right oven when set on the same temperature.

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 1
Agregar un comentario