I need to get a new screen

The screen of my Lenovo A3300-HV has been smashed and in need to know where I can buy a new one

Lenovo A3300-HV

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 3
Agregar un comentario