My washer not a centennial but it's a whirlpool how do I bypass lid lo

How do I pass pass lid lock 4 wires red white blue yellow

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario