when I tsp my home button the home screen flashes 3 times why

every time i tap the home button 3 times my home screen flashes do u know why

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario