Some buttons stopped working

Select button, record button, playback button and few other stopped working. Menu button and some custom button are still working. Can you fix it?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario