Autofocus cannot seen on camera

My camera fall down from my office table and then when I wanna click a picture then the autofocus mode cannot work any more.

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario