Horse's do not move

Turntable goes around but horses do not go up and down and lights do not come on. Once in a while some of the horses move some and their light flicker.

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario