How do you install the new flex cable?

I easily got the old flex cable out but how the heck do I install the new one????

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario