Where do you procure the replacement scanner bulb?

You have a good procedure to disassemble the D110, but where do I get a new scanner bulb?

Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema

Es esta una buena pregunta?

Puntuación 0
Agregar un comentario